Vereniging voor dorpsbelang Tollebeek

Doelstelling

Behartiging van alle dorpsbelangen in Tollebeek. Hierbij staat het verbeteren en instandhouden van een goede leefbaarheid centraal. In de 4-wekelijkse bestuursvergadering worden alle zaken Tollebeek aangaande besproken. Zeker één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering. Men gaat er vanuit dat alle Tollebekers lid zijn van Dorpsbelang.

Bestuursleden

160512Dorpsbelangbestuur2016(2)v.l.n.r.: Lammechien Hack: bestuurslid, Jan Swart: voorzitter, Marianne Buijsse bestuurslid, Helma Remijn: bestuurslid, Bas Odding: bestuurslid, Ali Landman: secretaris,  Hessel Kingma: penningmeester.

e-mail adres: dbtollebeek@gmail.com

Contributie
Voor informatie:
lees verder

Dorpsbelang onderhoudt nauwe contacten met gemeentelijke en provinciale overheden. Ook heeft men regelmatig overleg met de overige 9 kleinere kernen in de Noordoostpolder.

Secretariaat:
Ali Landman
De Brakken 17
8309 AV Tollebeek
Tel. 0527 651672

Onder verantwoording van Dorpsbelang Tollebeek zijn werkzaam:

De Feestcommissie: Deze stelt ieder jaar een feestprogramma op voor Koninginnedag, het Dorpsfeest en het Sint Nicolaas feest.

Secretariaat:
Ilona Odding
Kareldoormanweg 52
8309 PC Tollebeek
e mail:fc@tollebeek.nl

Commissie Bazuin: brengt per jaar 22 nummers uit van het Dorpsblad “De Bazuin”.

Secretariaat:
Else Bode
De Brakken 11
8309 AV Tollebeek
e mail: bazuintollebeek@gmail.com